تغذیه در روزهای باقی مانده تا کنکور

به روزهای برگزاری آزمون سراسری نزدیک می شویم و در این زمان به خصوص باید به جزیی ترین مسائل تاثیرگذار نیز توجه ویژه داشته باشیم. تغذیه ی مناسب که به خودی خود موضوعی بسیار مهم و ضروری در سلامت افراد محسوب می شود، در این ایام برای داوطلب آزمون سراسری جنبه حیاتی و سرنوشت ساز پیدا می کند. در مورد نقش تغذیه مناسب بر روی تمرکز ذهن و افزایش قدرت