مکان مطالعه برای کنکور

بهترین مکان مطالعه کنکور یکی از مسائل مهم و به ظاهر ساده که همه ساله برای داوطلبان آزمون سراسری پیش می آید، این پرسش است که یک داوطلب کجا باید درس بخواند و اصولاً در چه مکانی بهتر است درس بخواند؟ عدّه ای از داوطلبان اذعان می کنند اتاقشان در خانه بهترین مکان است و عدّه ای دیگر هم به هیچ وجه حاضر نمی شوند در خانه درس بخوانند و